Ultrafiltrering (UF)

Ultrafiltrering (UF) har blivit ett begrepp i många vattenbehandlingssammanhang och används sedan många år framgångsrikt inom bl.a. dricksvattenproduktion och vattenåtervinning. 

Ultrafiltrering är ett mekaniskt filter där vatten får passera ett membran med mycket små porer (mindre än 0,05 µm). Membranet utgör en s.k. mikrobiologiskt barriär vilken varken parasiter, bakterier eller virus kan passera. Trots den extremt fina filtreringen påverkar inte ultrafilter ämnen helt lösta i vattnet, som t.ex. salter, kalk, alkalinitet, kloramin eller THM. UF arbetar vanligtvis i kombination med direktfällning och kan kompletteras med t.ex. aktivt kolpulver och/eller UV-bestrålning.

Membranets täthet gör att det måste backspolas ofta, dock med liten spolvattenmängd. Normalt spolas ett UF-membran med vatten flera gånger per dygn och med längre intervall även med tillsats av kemikalier för rengöring och desinfektion. All backspolning, både med vatten och vid kemförstärkt rengöring/desinfektion utförs helt automatiskt för att få en stabil funktion över tiden. Det är väsentligt att membranet utförs i ett högresistent material som klarar både klor och rengöringskemikalier. Polyetersulfon (PES) har en mycket god kemikaliebeständighet och lämpar sig väl för drift med direktfällning.

Egenskaper

  • UF tar liten plats och ryms i de flesta maskinrum. Intransport genom vanlig gångdörr och höjd <2m.
  • Det behandlade vattnet tenderar att blockera membranen – den automatiska rengöringens effektivitet avgör funktion och livslängd.
  • Den enda membrantekniken som är en certifierad mikrobiologisk barriär.
  • Helautomatisk drift inkl. förfiltrering (diskfilter)
  • Recovery typiskt >95% inklusive förfilter (diskfilter)
Produktkategori: 
Membranteknik
Applikation: 
Vattenverk, Industri, Kraft- / Värmeverk, Sjukhus / Lab, Livsmedelsindustri