Komplett serie för skyddsutrustning och personskydd anpassad för vattenreningsanläggningar

Protect är uppdelad i tre serier;

Kemförvaring, Kemskydd samt Personskydd som alla är framtagna för att i enlighet med arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) minimera risken att personal utsätts för kemikalierelaterade olyckor vid drift av vattenreningsanläggningar.

Utdrag ur arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)

8 § Kemiska arbetsmiljörisker

En bedömning ska göras om och när åtgärder behövs för att begränsa risken för att en kemisk riskkälla orsakar ohälsa eller olycksfall i den egna verksamheten. Bedömningen ska leda till beslut om vilka åtgärder som ska vidtas för att begränsa riskerna.

ProTect Kemförvaring
 
Innehåller bland annat skåp, tankar och invallningar framtagna och anpassade för kemikalielagring med största hänsyn till säkerhet.

Utdrag ur arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)

21 § Förvaring, förpackningar och behållare

Vid förvaring av kemiska riskkällor ska hälso- och olycksfallsrisker förebyggas. Bland annat ska följande iakttas.
1. Förvaringsskåp och förråd inomhus ska ha fläktstyrd ventilation när hälsofarliga gaser eller ångor kan avges från förpackningarna.
2. Förpackningar och behållare ska förvaras åtskilda om de tillsammans kan ge upphov till ökade risker.
3. Risk för läckage av kemiska riskkällor ska kontrolleras och åtgärdas.

ProTect Kemskydd

Innehåller bland annat ett komplett system för att säkra såväl doserpunkter som slangdragning vid eventuella oönskade läckage med risk för personskador.

Utdrag ur arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)

15 § Primära skyldigheter i verksamheter där kemiska riskkällor förekommer

15 § 1. Kemiska produkter och material ska väljas så att kemiska risker tillsammans med andra risker förbundna med arbetet sammantaget blir så små som möjligt vid hanteringen.
2. Exponeringen och antalet exponerade personer samt olycksrisken ska begränsas genom val av lämpliga arbetsmetoder, anpassning av lokaler, arbetsutrustning, plats och tidpunkt.
3. Mängden av varje kemisk riskkälla på arbetsplatsen ska begränsas till den mängd som behövs för arbetet om detta kan minska risken.

ProTect Personskydd

Innehåller ett komplett sortiment av personlig skyddsutrustning som krävs vid hantering av kemikalier inkl.uderande skyddskläder, personliga gaslarm samt den pH-neutraliserande kemikalien Diphoterine.

Utdrag ur arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)

16 § Prioritetsordning vid val av åtgärder för att ytterligare begränsa riskerna (åtgärdstrappa)

1. Utföra arbetet eller processen i ett slutet system, använda fjärrstyrning eller andra tekniska åtgärder som medför att arbetstagarna inte utsätts för risken.
2. Använda processventilation eller andra tekniska skyddsåtgärder i anslutning till den kemiska riskkällan för att minska risken för arbetstagarna.
3. Förlägga arbetet till en särskild tid eller plats där endast personal som behövs för detta arbete är närvarande.
4. Använda personlig skyddsutrustning när åtgärder enligt ovan inte är tillräckliga eller går att använda.

Bifogade filer

Produktkategori: 
Mät- & Doser / Styr
Applikation: 
Vattenverk, Industri, Kraft- / Värmeverk, Sjukhus / Lab, Livsmedelsindustri