Filtermedia

Beroende av filtertyp och yttre förutsättningar bör man välja olika typer av filtermedia. För ett trycksandfilter vill man exempelvis ha ett så lågt tryckfall som möjligt, samtidigt som det skall vara lätt att spola rent med minimal vattenförbrukning. Ibland  är spolkapaciteten låg och man måste kanske använda ett filtermedia som är optimerat för låga spolflöden. Andra gånger vill man ha ett media som reducerar biprodukter som inte kan filtreras mekaniskt.

Valet av filtermedia är kort och gott helt avgörande för reningsanläggningens funktion. Det finns många parametrar att ta hänsyn till och att välja rätt är inte alltid enkelt. Vi har under många år utvärderat flera olika material och kan idag erbjuda välbeprövade systemlösningar.

I vårt test- och utbildningscenter i Kungsbacka utvärderar vi löpande olika tekniker och filtermedia. Här fastställs bl a vilka kombinationer som fungerar tillsammans, hur stor energiförbrukningen är och vilket spolflöde som krävs.

Moderna tryck- och sugfilter, anpassade för djupbäddsfiltrering, har goda förutsättningar att optimeras med olika filtermedia och därigenom förbättra vattenkvaliteten samtidigt som förbrukningen av energi och vatten minskar.

Vi testar av olika filtermedia i vårt test- och utbildningscenter Borgåshallen (bild till höger).

 

Teknisk filtersand

Filtersand = kvartssand = kiseldioxid (SiO2)

Kornstorlek och kornfördelning är viktiga parametrar vid val av filtersand.
En för fin kornstorlek gör att sanden blockeras fort, filtret tappar kapacitet, måste renspolas ofta och risken att spola ut filtermaterial ökar.
En för grov kornstorlek ökar dock risken för filtergenombrott och gör filterbädden svår att expandera vid renspolning.
Kornfördelningen har visat sig minst lika viktig och innebär rätt fördelning av olika storlekar inom ett visst segment (t ex inom fraktionen 0,711,25 mm).

När AKP (aktivt kolpulver) eller Antracit används, är valet av filtersand speciellt viktigt för att få ett bra samspel mellan kolpulver och sand.
Med rätt avvägning får filtret en hög kapacitet, bra filtrering och väl fungerande renspolning.
Vi har valt ut en sandtyp som har mycket goda filtreringsegenskaper, rätt kornfördelning och lång livslängd samt uppfyller kraven på filtersand enligt SS-EN 12904.

Produktkategori: 
Filter / Media
Applikation: 
Vattenverk, Industri, Kraft- / Värmeverk, Sjukhus / Lab, Livsmedelsindustri